ELIPSO DESIGN SRL cu privire la Regulamentul UE 2014/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

ELIPSO DESIGN SRL (denumită în continuare “Compania” sau “Societatea”) se aliniază Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, aplicabil din data de 25 mai 2018. Fiind vorba de un Regulament European, acesta se aplică în mod direct și unitar în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru a consolida și uni politicile de securitate în mediul online, dar și pentru o mai bună protejare a datelor tuturor cetățenilor europeni.

Respectarea confidențialității și protecția datelor personale reprezintă principii fundamentale cărora organizația noastră le-a înțeles importanța și atenția cuvenită, deoarece, fără înțelegerea, conștientizarea și implementarea lor, activitatea curentă a societății nu se va putea conforma cerințelor Regulamentului European anterior amintit. Unul dintre principiile fundamentale ale acestui Regulament este transparența, iar prin prezenta Politică Generală de Confidențialitate dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, revizui și modifica periodic prezenta Politică Generală de Confidențialitate. În cazul în care vor apărea modificări, vom afișa pe site-ul nostru versiunea actualizată și revizuită a Politicii Generale de Confidențialitate.

Prezenta Politică se aplică:

 • Sediilor și punctelor de lucru aparținând ELIPSO DESIGN SRL
 • Tuturor departamentelor și întregului personal aparținând ELIPSO DESIGN SRL
 • Tuturor contractanților, furnizorilor și altor persoane care lucrează în numele ELIPSO DESIGN SRL

Această Politică Generală de Confidențialitate se referă la datele cu caracter personal ale clienților, furnizorilor, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali colaboratori și colaboratori, și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru www.ecarton.ro, precum și tuturor celorlalte date cu caracter personal pe care le colectăm prin e-mail și formulare de contact.

INFORMAȚII GENERALE

Cine suntem și cum ne puteți contacta:

ELIPSO DESIGN SRL (denumită în continuare SOCIETATEA/COMPANIA) este o persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Str. Maramureș, nr. 12, Ploiești, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J23/3288/2021 și Cod Unic de Identificare RO21495107. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, avem calitatea de OPERATOR atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru ca datele persoanelor fizice vizate să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile personale ale acestora.

Deoarece suntem întotdeauna interesați să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs., vă comunicăm faptul că ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@ecarton.ro sau direct printr-o cerere înregistrată la registratura noastră sau transmisă prin poștă sau curier la sediul nostru de mai sus.

Termeni Regulament:

 • Operatorul – entitatea – în cazul de față – ELIPSO DESIGN SRL, sau orice altă persoană juridică, autoritate publică, agenție sau organizație non-guvernamentală, care prelucrează sau stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată – direct sau indirect, prin referire la un element de identificare: nume/prenume, adresă, cod numeric personal, e-mail, telefon, venituri, date biometrice, imaginea, adresa de IP sau prin referire la datele medicale, genetice, datele privind originea etnică sau rasială, convingeri politice, religioase, filozofice, culturale sau apartenența sindicală;
 • Persoana vizată – orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal pot fi sau sunt prelucrate de operator;

Scopul Politicii Generale de Confidențialitate:

Când persoana fizică vizată intră într-o relație de orice natură cu noi, ne încredințează informațiile legate de persoana sa. Scopul acestei Politici Generale de Confidențialitate este să explice persoanelor fizice vizate ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele – în calitatea noastră de operator. Luăm în serios responsabilitatea de a proteja datele cu caracter personal și vă asigurăm că acestea sunt prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu. Aceasta înseamnă că informăm corect și complet persoanele fizice vizate cu privire la scopul prelucrării, durata, baza legală, drepturile de care beneficiază în calitate de persoane vizate și toate celelalte aspecte relevante.

De asemenea, vă asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod transparent și în siguranță, și că am luat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de către noi:

 • Date de identificare: inclusiv nume, prenume, adresă, număr de telefon, e-mail, fotografie;
 • Date financiare și de facturare: inclusiv date privind plățile și facturile emise sau primite de către noi;
 • Date privind relația contractuală: inclusiv informații privind produsele și serviciile furnizate, termenul contractului, istoricul comenzilor, corespondența privind relația contractuală;
 • Date privind navigarea pe site: inclusiv adresa IP, informații privind dispozitivul și browser-ul utilizat, paginile vizitate pe site-ul nostru, date privind interacțiunea cu site-ul;
 • Date privind marketingul: inclusiv consimțământul pentru primirea de comunicări de marketing, preferințe de marketing, istoricul interacțiunilor cu comunicările noastre de marketing.

Scopurile pentru care prelucrăm datele cu caracter personal:

Prelucrăm datele cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre comerciale și de furnizare a produselor și serviciilor noastre. Aceste scopuri includ, dar nu se limitează la:

 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale: pentru a furniza produsele și serviciile solicitate și pentru a gestiona relația contractuală;
 • Administrarea contului de client și a relației cu clientul: pentru a gestiona contul de client, pentru a vă oferi suportul necesar și pentru a vă informa cu privire la modificările în ceea ce privește produsele sau serviciile noastre;
 • Facturare și contabilitate: pentru a emite facturile corespunzătoare și pentru a gestiona aspectele contabile ale relației noastre contractuale;
 • Marketing și comunicări: pentru a vă furniza informații privind produsele și serviciile noastre, inclusiv pentru a vă trimite comunicări de marketing, în măsura în care ați acordat consimțământul în acest sens sau în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
 • Analize și îmbunătățiri: pentru a analiza modul în care utilizați produsele și serviciile noastre, pentru a îmbunătăți oferta noastră și pentru a dezvolta noi produse și servicii;
 • Respectarea obligațiilor legale: pentru a respecta obligațiile legale aplicabile, inclusiv în domeniul fiscal, contabil și al altor domenii specifice activității noastre.

Baza legală a prelucrării:

Prelucrăm datele cu caracter personal pe baza unor temeiuri legale specifice, conforme cu legislația aplicabilă. Aceste temeiuri legale includ, dar nu se limitează la:

 • Îndeplinirea obligațiilor contractuale: Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a îndeplini obligațiile contractuale și pentru a furniza produsele și serviciile solicitate conform termenilor și condițiilor contractuale;
 • Consimțământul: În cazul în care ne-ați acordat consimțământul explicit pentru anumite scopuri de prelucrare, vom prelucra datele dumneavoastră în conformitate cu consimțământul acordat. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragerea acestuia;
 • Respectarea obligațiilor legale: Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a respecta obligațiile legale aplicabile, cum ar fi cele privind contabilitatea, fiscalitatea și altele;
 • Interesele legitime: Prelucrăm datele dumneavoastră pentru a servi interesele noastre legitime în desfășurarea activității noastre comerciale, în condițiile în care aceste interese nu vă prejudiciază drepturile și interesele.

Durata prelucrării:

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru atingerea scopurilor pentru care au fost colectate sau pentru respectarea obligațiilor legale, contractuale și a altor cerințe legale.

Destinatarii datelor cu caracter personal:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate către anumiți destinatari, în funcție de scopurile pentru care au fost colectate. Acești destinatari pot include, dar nu se limitează la:

 • Furnizorii de servicii: în cazul în care colaborăm cu furnizori de servicii, aceștia pot avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor solicitate. Ne asigurăm că acești furnizori de servicii respectă standardele ridicate de protecție a datelor cu caracter personal prin încheierea de contracte adecvate în acest sens;
 • Autorități publice și instanțe judecătorești: în cazul în care avem obligația legală de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal autorităților publice sau instanțelor judecătorești, vom respecta această obligație;
 • Alți terți: în cazul în care este necesar și legal, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi divulgate altor terți, cum ar fi consilieri juridici, auditori, autorități de reglementare sau altor terți implicați în desfășurarea activității noastre.

Transferurile internaționale de date:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara Spațiului Economic European (SEE), în țări care pot oferi un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau în baza unor măsuri adecvate de protecție, cum ar fi clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeană. În astfel de cazuri, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal este protejat și se realizează în conformitate cu legislația aplicabilă.

Drepturile persoanelor vizate:

Conform legislației privind protecția datelor, vă asigurăm că beneficiați de următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Dreptul de acces: aveți dreptul să obțineți confirmarea faptului că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și informații privind modul în care sunt prelucrate;
 • Dreptul la rectificare: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte sau să completați datele incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): în anumite condiții, aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite condiții, aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și ușor de citit, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții;
 • Dreptul la obiecție: aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe, inclusiv prelucrării pentru scopuri de marketing direct;
 • Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
 • Dreptul de a depune plângeri: aveți dreptul de a depune plângeri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către autoritatea de supraveghere competentă în domeniul protecției datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@ecarton.ro.

Măsuri de securitate:

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja aceste date împotriva oricăror incidente de securitate și prelucrare neautorizată. Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la:

 • Acces restricționat la datele dumneavoastră cu caracter personal, numai persoanelor autorizate în mod corespunzător;
 • Protejarea infrastructurii IT prin intermediul soluțiilor de securitate adecvate, inclusiv firewall-uri și programe antivirus;
 • Implementarea unor proceduri de securitate la nivelul întregii organizații, pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • Formarea personalului în ceea ce privește importanța protejării datelor cu caracter personal și a confidențialității.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!